Ceza Hukukunda Dava Açmak

cezahukukundadavaaçmak2_çantamodelleri.biz

Ceza hukukunda bir davanın açılabilmesi için öncelikle kamu vicdanını zedeleyen bir suçun işlenmiş olması gerekir. Genel anlamda hukuk mekanizması kendiliğinden harekete geçmesi ile veya istisnai durumlarda suçtan zarar gören kişinin şikayeti ile fail aleyhine kamu davası açılır.

Kamu davası:

Cezayı gerektirecek bir suç işlendiğinde tüm vatandaşların hukuki menfaatlerinin zedelendiği düşünülür. Devlet vatandaşlarının menfaatlerini koruyabilmek için kendiliğinden harekete geçmek ve dava açmakla yükümlüdür. Bu nedenle ceza davalarına hukuk dilinde kamu davası denir.

Şikayet:

Şikayet bir suçtan zarar gören kişinin, bu suçla ilgili olarak suçun faillerinin devlet kanalıyla kovuşturulması ve cezalandırılması için yetkili makamlara başvurmasıdır.

Ceza kovuşturması:

Devletin, bir suçun failini bulmak, onu yakalamak, yargılamak ve cezalandırmak için yaptığı tüm işlemlere suçun kovuşturulması denir. Ceza kovuşturmasının suçtan zarar gören yüzünden doğurabileceği sakıncaları önlemek amacıyla bazı suçlar için zarar görenin şikayet etmesi şartı aranmaktadır.

Size karşı işlenen suçu ve bu suçu işleyenin kim olduğunu öğrendiğiniz tarihten itibaren altı ay içinde şikayette bulunmanız gerekir. Kovuşturulabilmesi için sizin şikayette bulunmanız gereken suçları kanun teker teker saymıştır. Bu suçlar genelde özel hayatı ilgilendiren ve duyulması ile maddi manevi zarar doğuracak suçlardır. Bu suçların en önemlileri zina ve hakarettir. İşlenen bir suçtan dolayı mağdur olduysanız;

•             Polis teşkilatı bulunan yerlerde polise,

•             Polis teşkilatı bulunmayan yerlerde Jandarma Karakolu’na.

•             Veya her halükarda doğrudan bulunduğunuz bölgenin Cumhuriyet Savcısına başvurarak şikayetinizi bildirebilirsiniz.

Şikayet dilekçesi:

Devlet mekanizmasının harekete geçmesi için sizin “şikayetçiyim” demeniz yeterlidir. Ancak hakkınızı koruyacaklara karşı yardımcı olmanız bir şikayet dilekçesi yazmanız gerekir. Dilekçede; kimlik bilgileri, mağdur olunan olayın kısaca özeti, olayı işleyen kişi belliyse adı değilse şüplenen kişlerin isimleri belirtilmelidir. Daha sonra sizin şikayetiniz üzerine devletin kolluk görevlileri harekete geçer ve şikayete konu olan suçla ilgili olarak tahkikatlara başlar. Dilekçenizde bildirdiğiniz şüphelilerin  ifadesine başvurur. Tanıkları dinler. Suçun nasıl işlendiğini ve cezayı gerektirip gerektirmeyeceğini hesaplamaya çalışır. Polis söz konusu fiilin suç olduğunu ve bu suçun kim tarafından işlendiğini tespit ettiğinde bunu Cumhuriyet Savcılığına bildirir. İnceleme ve araştırmalar neticesinde suç işlendiğini sabit görürse mağduriyetinin giderilmesi için Cumhuriyet Savcısı kendiliğinden harekete geçerek KAMU adına ceza davası açacaktır.

Dava açılması şikayete bağlı herhangi bir suçtan zarar gördüğünüzde şikayet etme hakkını kullanabilirsiniz. Yaptığınız şikayeti de mahkumiyet kararı verilinceye kadar geri alabilirsiniz. Şikayete tabi suçlarda şikayette bulunmazsanız hukuk mekanizması kendiliğinden harekete geçmez ve mağduriyetinizi gidermez.

Kendisine gönderilen dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı, dava açıp açmamak konusunda değerlendirme yapmak ve sonuç çıkarmak zorundadır. Kamu davasının açılması için yeterli delil bulunmadığı veya olayı kovuşturmaya değer görmediği takdirde, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verir. Cumhuriyet Savcısı, kamu düzeninin ihlal edildiği kanaatindeyse kamu davası açar. Savcının kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi üzerine; Onun üstü konumunda bulunan Cumhuriyet Baş Savcısına,

•             Adalet Bakanına

•             Veya valiye başvurarak mağdur  olduğunu ve faillerin cezalandırılması için dava açılmasını isteyebilirsiniz.

Ayrıca kovuşturmama kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, bulunduğunuz ile en yakın ağır ceza mahkemesine başvurarak Cumhuriyet Savcısının kararına karşı dava açabilirsiniz. Buna kovuşturma davası denir. Başkan açtığın davayı haklı ve yerinde bulursa kamu davasının açılmasına karar verir. Savcı artık bu karar ile bağlıdır ve kamu davasını açmak zorundadır.

Cumhuriyet Savcısı kamu düzeninin ihlal edildiği bir suç işlendiği haberini alırsa veya bir suç işlendiği kanaatine sahip olursa harekete geçerek kovuşturma işlemlerine başlar ve somut sonuçlara ulaşırsa kendiliğinden Kamu Davası açabilir.

Şahsi dava:

Şahsi dava Cumhuriyet Savcısının kovuşturmasına gerek kalmadan suçtan zarar görenin tek başına ceza davası açabildiği hallerdir. Şahsi dava açılabilecek suçlar şunlardır:

–          Tehdit

–          Haneye tecavüz

–          Basit münessir fiil

–          Hakaret ve sövme

Hakkınızı savunmak için siz de davaya katılabilirsiniz. Vereceğiniz bir dilekçe ile ceza davasına “Müdahil” sıfatıyla katılırsınız.

Sanık:

Söz konusu suçu işlediğinden şüphe edilen kimseye sanık denir. Sanık ceza yargılamasında savunma makamını işgal eder. Sanıklık sıfatı kural olarak kişi hakkında ceza davasının açılmasıyla başlar. Bir şüpheli, tutuklandıysa ve hakim tarafından sorguya çekildiyse, dava açılmamış olsa bile artık hukuk önünde o sanık kabul edilir. Savcının dava açmaması veya davanın görülüp mahkemenin kararını vermesiyle sanıklık sona erer. Mahkeme sırasında kendisi hakkında verilen kararlara uymak zorundadır. Kimlik bilgileri hakkında doğru beyanda bulunmak zorundadır. Hazırlık soruşturmasında, ifade alınırken ve sorgusu yapılırken hazır bulunmak zorundadır. Duruşmalarda da bulunması gerekir. Sanığın yokluğunda duruşma yapılamaz. Gelmezse zorla getirilir. Sanık susma hakkına sahiptir. İstediği zaman susarak sorulara cevap vermeyebilir. Sanığın susması isnat edilen suçları kabul etmediği şeklinde anlaşılmalıdır. Savunma esas itibariyle iddianın reddi şeklinde olur. Yani kendisini savunan kendisi için bir hak talep etmez. Sadece karşı tarafın bir hakkının bulunmadığını ileri sürer.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir