Hukuk Nedir?

hukuk5_çantamodelleri.biz

Hukuk: Toplumun düzenini ve devamlığı ve vatandaşların güvenliği ve mutluluğunu sağlamak amacıyla devlet tarafından konulan yazılı kurallara hukuk kuralları denir.

Hukuk kuralları: Kişinin hak ve hürriyetini teminat altına alır, bu sayede adaleti sağlar. Bazen birbirimizle ya da devletle olan ilişkilerimizde sorun çıkabilir. Bu uyuşmazlıklar, kanunların hükümlerine göre çözülür, Bu çözüme “adalet” denir.

Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzda:

•             Topluma daha kolay uyum sağlarsınız,

•             Aile ve iş yaşantınız düzenli olur,

•             Toplumun düzeni ve devamlılığı sağlanır,

•             Daha mutlu olursunuz,

•             Siz ve çevrendekiler güvende olur.

Ahlak kuralları ve hukuk kuralları arasındaki fark:

•             Ahlak kurallarının aksine hukuk kuralları yazılıdır.

•             Ahlak kurallarının yaptırımları manevidir,

•             Hukuk kuralarının yaptırımları hapis cezası, hak yoksunluğu, tazminat ödeme gibi maddi yaptırımlardır.

•             Ahlakın konusu, iyilik ve doğruluk; hukukun konusu ise adalettir.

•             Hukuk yasalara dayanır.

•             Ahlak gelenek ve göreneklere dayanır.

Hukuk kurallarının uygulanmasında örf, adet, ahlak, din ve görgü kurallarından izler bulunur.

Hukuk devletinin temel özellikleri: Temel hakların güvence altına alınır. Yasalarda anayasa güvenliği sağlanır. Yönetimde hukuka bağlılık esastır. Mahkemeler bağımsız ve güvenilir kuruluşlardır.

Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bu yüzden işlenilen suça rağmen “Ben bu davranışın suç olduğunu okumamıştım, bilmiyordum” demek kabul edilemez. İşlenilen suçtan dolayı cezadan kurtulunulamaz. Hukuk kurallarını öğrenmek kişisel çaba gerektirir.

Yasalara uyulmaz ise;

•             Toplumsal düzen bozulur.

•             Devlet, vatandaşa karşı olan görevlerini yerine getiremez.

•             Ülkemizin güvenliği tehlikeye girer.

•             Toplumsal dayanışma ve işbölümü bozulur.

•             İş ilişkileri, aile ilişkileri aksar.

•             Topluma uyum sağlanamaz.

 

Yasalara uymayan kişiler, suçlu duruma düşerler. Suçlarından dolayı yargılanarak cezalandırılırlar.

Yargılama nasıl yapılır?:

Herhangi bir konuda hakkının çiğnendiğini düşünüyorsanız adaletin yerini bulması için devlete başvurursunuz. Sizinle kişiler ya da sizinle devlet arasındaki uyuşmazlıklarda kanunları bilmemenizden dolayı bir sorun çıkmaması için sizi temsil etmek üzere bir avukata başvurabilirsiniz.

Avukatlar; hukuk konusunda eğitim görmüş uzman kişilerdir.

Mahkemeler; yargılanmanın yapıldığı yerlerdir.

Yargılamayı ise kendilerine tanınan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde “hakimler (yargıçlar)” yapar.

Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar: Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

hukuk3_çantamodelleri.biz

Yüksek mahkemeler ve görevleri:

Anayasa Mahkemesi: Kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin, TBMM iç tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini de inceler ve denetler.

Yargıtay: Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Yargıtay Başkanı siyasi partilerin kapatılması için Anayasa Mahkemesine dava açabilir.

Danıştay: İdari mahkemelerce verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Danıştay; Bakanlar Kurulu kararlarına, ÖSYM, Başbakanca alınan kararlara, Tüzüklere, Ülke çapında uygulanan yönetmeliklere karşı açılacak iptal davaları doğrudan Danıştay’a açılır.

Askeri Yargıtay: Askeri mahkemelerde verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Asker kişilerin kanunla gösterilen belli davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Askeri Yargıtay üyeleri birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilir.

Uyuşmazlık mahkemesi: Adli, İdari, Askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkilidir.

Askeri Yüksek İdari Mahkemesi: Askeri olmayan makamlarca tesis edilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı denetimini yapan, ilk ve son derece mahkemesidir. Ancak askerlik yükümlülüğünden doğan uyuşmazlıklarda ilgilinin asker kişi olması şartı aranmaz.

Avrupa insan Haklara Mahkemesi (AiHM):

AİHM, sizin Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış temel haklarını gözeten uluslararası bir kuruluştur. Mahkemeye insan Hakları Sözleşmesi’nin 1, 4 ve 6 numaralı ekleriyle güvence altına alınmış haklarınızın çiğnendiğini düşündüğünüzde başvurabiliyorsunuz. Sözleşme ve eklerinde yer almayan haklar için AİHM’ye başvurmak mümkün değil. Başvuru için önemli bir zorunluluk da başvurudan önce yaşadığın ülkenin hukukunda ön görülen iç hukuk yollarının tükenmiş olmasıdır. Örneğin şikayetiniz bir yargı kararı ile ilgiliyse temyiz yoluna gitmeniz bu arada başvuru için alınan bu karar üzerinden altı aydan fazla sürenin geçmemesi gerek. Eğer insan Hakları Sözleşmesi’nce güvence altına alınan haklarınızdan birinin çiğnendiğini düşünüyorsanız; AİHM’ye bir mektup yazılır. Şikayetinizin nedenini, haklarınızın hangilerinin çiğnendiğini, iç hukuk yollarını tüketmek için hangi makamlara başvurduğunuzu, alınan kararların bir fotokopisini yollamanız gerekir. Mahkemeye; mektup, faks, e-posta (daha sonra yazılı olarak teyit etmek şartıyla) başvuruda bulunabilirsiniz. Resmi dilleri İngilizce ve Fransızca ama insan Hakları Sözleşmesi’ne taraf ülkelerin resmi diliyle de başvuru yapabiliyorsunuz. Başvurular ücretsizdir. İncelemeler yazılı olarak yapıldığı için mahkemeye gitmenize gerek yok. Postayla Le Greffier de la Cour Europeenne des Droits de I’Homme Conseil de l’Europel F67075 STRASBOURG CEDEX adresine başvurmanız yeterli. Avrupa insan Hakları Mahkemesinin ulusal mahkemelerin kararlarını bozup onların yerine bir karar verme yetkisi yok. AİHM’nin vereceği kararla Türkiye’de kesin kararla sonuçlanan davaların yeniden görülmesi tazminat ödenmesi gündeme gelebilir.

Hukuk kuralları toplumsal gerçeği ve işleyişi dikkate aldığı sürece ihtiyaca cevap verir. Aksi halde ihtiyaca cevap veremez olur. Bu durumda yasama organı (TBMM) yeni toplumsal duruma uygun kanun yapar.

Sizin ve ailenizin ve toplumun daha mutlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını istiyorsanız; hukuk kurallarını öğrenmeniz ve bu kurallara uymanız gerekir.  Haklarınız çiğnendiğinde bunu engellemek için mahkemelere başvurabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir