İdari Hukukta Dava Açmak

idarihukutadavaaçmak2_çantamodelleri.biz

İdari dava: Hukuki bir menfaatinizi, her hangi bir devlet kurumu ihlal ettiğinde, hakkınızı aramak için açtığınız davaya idari dava denir. İdari davalar sırf bu iş ile görevlendirilmiş idare Mahkemelerinde açılır.

İdare mahkemelerine başvurma:

İdare bir işlem yaparken, sizin eşyanıza, arazinize, mülkünüze veya doğrudan doğruya size maddi bir zarar vermiş olabilir. Haksız yere memurluk görevinizden atılmış veya haksız yere yeriniz değiştirilmiş olabilir. Size ait olan bir arazi veya eşyayı kendi işinizde kullanmak için değerinden az para vererek satın almış olabilir. Ve bunlara benzer, idarenin kendi işleyişi içinde yaptığı işlemlerden dolayı bir menfaatiniz zarar görmüş olabilir. Bu durumda hakkınızı aramak için İdare Mahkemelerine başvurursunuz. Yazacağınız bir dilekçe ile menfaatinize zarar veren idari kurumu (Belediye, Köy Hizmetleri, Elektrik İdaresi vs.) belirtip, yapılan işlemi ve bu işlemden uğradığınız zararı kısaca anlatın. Olayla ilgili belgeleri de dilekçenize ekleyip İdare Mahkemesine müracaatınızı yapın. İdare Mahkemesinde davalar duruşma yapılmaksızın ve dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır; bunun için, siz başvurunuzu yaptıktan sonra sonucunu bekleyeceksiniz. İdare yapmış olduğu bir idari işlem ile sizin bir menfaatinizi zedelemişse ve kişisel bir hakkınızı ihlal etmişse, idareye karşı menfaatinizin korunmasını sağlamak amacıyla dava açabilirsiniz.

Her hangi bir akıl hastalığınız yoksa akıl zayıflığın bulunmuyorsa, sürekli sarhoş halde kalıp ne yaptığınızı bilemeyecek durumda değilseniz ve 18 yaşını tamamladıysanız, fiil ehliyetine sahipsiniz demektir. Fiil ehliyetine sahip olmakla, hukuki bir menfaatiniz zedelendiğinde bundan doğan zararlarını tek başına mahkemelerde arayabilirsiniz, dava açabilirsiniz. Aleyhine açılan davalarda kendinizi savunabilirsiniz ve haklı olduğunuzu ispat edebilirsiniz. Kanunumuz herkesin kendisini mahkemelerde temsil edebileceğini öngörmüştür. Bu bakımdan hakkınızı aramak için kendiniz mahkemeye başvurabilirsiniz. Ancak hukuki işlemlerin ve özellikle de idari hukukun çok karmaşık olduğunu göz önüne aldığımızda, avukat aracılığıyla dava açmanız ve davalarınızı avukata takip ettirmeniz sizin yararınıza olur.

İdari hukukta davanın nerede açılacağına ilişkin birçok karmaşık düzenleme vardır. Bunun temel nedeni idari hukukun henüz gelişmesini tamamlayamamış olması ve hem idari kurumların hem de idare mahkemelerinin değişmeye açık olmasıdır. Kanun bununla ilgili olarak şu ana kuralları getirmiştir:

  • Kanunda açıkça bir düzenleme yoksa idari davalar İdare Mahkemelerinde açılır.
  • İdari davalar söz konusu idari işlemi yapan idarenin bulunduğu yerdeki mahkemelerde açılır.
  • Bazı hallerde kanun bir idari davanın Danıştay’da açılabileceğini öngörmüş olabilir. Bu durumlarda bu dava idari işlemi yapan idarenin bulunduğu yere bakılmaksızın Danıştay’da açılır.
  • Çok nadir olarak da bazı davaların Bölge İdare Mahkemelerinde görüleceği öngörülmüştür. Bu davalar da idari işlemi yapan idarenin bulunduğu bölgedeki Bölge İdare Mahkemelerinde açılır.
  • Davanı açarken, hangi mahkemenin kanun tarafından görevlendirildiğini öğrenin. Eğer kanunda bu yönde bir açıklama yoksa davanı İdare Mahkemesinde açacaksınız.

Davanızı açtığınız idari merci, uyuşmazlığın idari hukukla ilgili olduğunu düşünüyorsa, davayı yanlış mahkemeye açtığınızı bildirerek davaya asıl bakması gereken mahkemeye dava dilekçenizi gönderir. Davanıza artık yeni mahkeme bakacaktır.

İdari merci, bu davanın idari hukukla ilgili olmadığı kanaatindeyse bunu size bildirecektir. Bu durumda davanızı hukuk mahkemelerinde açmanız gerekir.

İdarenin işlemlerine karşı 60 gün içinde davanızı açmak zorundasınız. Bu süre idare tarafından size yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bir idari işlem ilan edilerek bildirilmişse, 60 günlük süre ilan tarihinden itibaren işlemeye başlar. İdareye yaptığınız bir başvuruya idare ret cevabı vermişse 60 günlük süre ret cevabının size tebliğ olduğu günden itibaren başlar. Ancak idareye yaptığın başvuruya idare 60 gün içinde hiçbir cevap vermemişse, bu 60   günün dolduğu günden itibaren, dava açma süresi işlemeye başlar.

İdare Mahkemesine süresi içinde başvurmazsanız; açtığınız davanın ön incelemesi yapılırken, dava süresini geçirmiş olduğunuz tespit edilirse, mahkeme davanın esasına girmeden reddedecektir. İdari hukukta süre çok önemlidir ve dava şartlarından biridir.

Dava dilekçesi:

Dava dilekçenizde şu unsurların mutlaka bulunması gerekir.

–          Taraflar: Davacı sıfatıyla kendi kimliğiniz ve adresiniz ile davalı idare bulunmalıdır.

–          Davanın konusu: Dava dilekçenizde davanın konusunun ne olduğunu açıkça yazın.

–          Bildirim tarihi: Dava konusu olan idari işlemin ya da kararın size yazılı olarak bildirildiği tarihi yazın. Eğer bir başvurun üzerine idare sessiz kalmışsa, kendi başvuru tarihinizi de dilekçeye yazın. Davanın açılma süresi sizin yazdığınız bu tarihler göz önüne alınarak hesaplanacaktır.

–          Hukuksal nedenler ve deliller: İdarenin dava konusu olan eylem veya işleminin, hangi nedenlerle hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız bunları da dilekçenize yazın.

–           Sonuç: Mahkemeden ne istediğinizi, neye karar vermesini talep ettiğinizi, dilekçenin sonuç bölümüne yazın. Mahkeme sizin bu talebinizi göz önüne alarak bir karar verecektir.

Dilekçeye eklenen belgeler: Dilekçenizi yazdıktan sonra davaya konu olan idari karardan ve delil olarak mahkemeye sunduğunuz belgelerden davalı taraf sayısı kadar çoğaltarak dava dilekçenize ekleyin.

Yazdığınız dilekçenizi davaya hangi idare mahkemesi bakacaksa oraya vereceksiniz. İdare mahkemeleri her ilde bulunmaz. Kanun çeşitli bölgelere ayırmış ve o bölgeler için belirli bir idare mahkemesinin kurulacağını bildirmiştir. Bulunduğunuz yerde bir idare mahkemesi yoksa, dilekçenizi, idare Mahkemesine göndermesi için bulunduğunuz yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine verebilirsiniz.

Dilekçenizi kanunda öngörülen yerlere verince dilekçeniz harçlandırılır. Bu harç ile beraber posta masrafı da sizden alınarak dilekçenizin esas defterine kaydı yapılır. Dava bu kayıt tarihinde açılmış sayılır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir