İdari Hukukta Kanun Yolları

idarihukuktakanunyolları3_çantamodelleri.biz

Kanun yolu: Davanın taraflarına tanınan hukuksal bir yoldur. Bu yol ile yanlış olarak verildiği ileri sürülen yargı kararlarının yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi sağlanır. En önemli kanun yolu temyizdir.

Temyiz: Temyiz yolunda Danıştay dava daireleri ile idare ve Vergi mahkemelerinin nihai kararlarının hukuka uygunluğu denetlenir. Bu denetlemeyi Danıştay yapar. Temyizde, hüküm mahkemesinde incelenen olgular kural olarak yeniden inceleme konusu yapılamaz. İdare mahkemesinin verdiği karardan sonra, mahkemenin verdiği kararı değiştirebilecek nitelikte yeni olaylar ortaya çıkmışsa, bu olayları temyiz dilekçenizde yazın. Danıştay dosya ile ilgili kararını verirken bu yeni olayları da dikkate alacaktır.

Temyiz mercii:

İdari hukukta temyiz mahkemesi iki tanedir. Bunlar Danıştay ve Bölge İdare Mahkemeleridir. Danıştay, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin toplu olarak verdikleri kararlarda temyiz incelemesi yapar. Bölge İdare Mahkemesi ise idare ve Vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlarda temyiz incelemesi yapar.

Her ne kadar kanun Danıştay’ın yaptığı incelemeye temyiz; Bölge İdare Mahkemesinin yaptığı incelemeye ise itiraz demişse de, bu iki mahkeme de idare Mahkemelerinin verdikleri son kararları hukuki denetime tabi tutarlar. Bunun için yaptıkları incelemeler arasında hiçbir fark yoktur.

Temyiz edilebilecek kararlar:

Danıştay dava daireleri ile idare ve Vergi mahkemelerinin verdikleri ve                hüküm doğuran tam kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulabilirsiniz.

Temyiz nedenleri:

İdari yargıda Danıştay dava daireleri ile idare ve Vergi mahkemelerinin kararları ancak, bu mahkemelerin bir hukuk kuralını yanlış uygulamaları durumunda temyiz edilebilir.

Hukuk kuralları:

Burada söz konusu edilen hukuk kuralı geniş kapsamlıdır. Yani idare; Bir yasaya, Tüzüğe, Yönetmeliğe veya Yaptığınız bir sözleşmeye aykırı davranmışsa, hatta idare gelenek hukukuna aykırı davranarak bir idari işlem yapmışsa, bu idari işlemin iptali için açtığınız davayı, mahkeme haksız bulduğunda temyiz edebilirsiniz. Kanun temyiz nedenlerini üç ana başlık altında toplamıştır. Bunlar:

Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması: Eğer temyiz olunan karar, yetkisiz bir mahkeme tarafından verilmiş ya da mahkeme yetkili olduğu bir davada yetkisizlik kararı vermiş ise bu kararı temyiz edin. Danıştay sizi haklı görürse, kararı bozar.

Hukuka aykırı karar verilmiş olması: idare mahkemesi dava konusu olaya uyguladığı hukuk kuralında bir yanlışlık yaptıysa veya bu hukuk kuralını yanlış uygulayarak hatalı bir karar verdiyse, bu kararı temyiz ettiğinde Danıştay bozar.

Usul hükümlerine uyulmamış olması: Usul hükümleri, bir yandan davanın tarafları için güvencedir, diğer yandan da hem taraflar hem de davayı karara bağlayacak olanlar için izlenmesi gereken yolu gösterir. İdare mahkemesi kararını verirken usul kurallarının uygulanmasında hata yaptığında, verdiği karar doğru bile olsa Danıştay bu kararı bozar.

Usul kurallarına uyulmadığını temyiz dilekçesine yazılmadığında:

Temyiz ettiğiniz bir kararda, usul kurallarına uyulmadığını yazmasanız bile Danıştay dosyayı incelerken usul kurallarına uyulmadığını fark ederse, sizin talebiniz olmadan kararı bozar. Hatta yaptığınız temyiz başvurusunu haksız gördüğünde bile usul kurallarına uyulmadığını saptarsa yine mahkemenin kararını bozar.

Temyiz yoluna ancak temyiz edilecek davanın tarafları başvurabilirler. İdarenin bir işlemine karşı mahkemede bir dava açtığınızda, mahkemenin verdiği kararı temyiz edebilirsiniz. Temyiz başvurusunu tek başına yapabileceğiniz gibi, davalı idare de verilen kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, sizinle birlikte temyize katılır.

Temyiz etmek istediğiniz kararın mutlaka hukuki bir menfaatine zarar vermiş olması gerekir. Aksi halde yaptığınız temyiz başvurusu kabul edilmez. Bunun için mahkemenin davayı kabul ederek sizin talebinize uygun bir karar vermesi halinde artık bu kararı temyiz edemezsiniz.

Temyiz süresi:

Temyiz yoluna 30 gün içinde başvurmak zorundasınız. Bu süre mahkeme kararının size tebliğ edilmesini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. Süre geçtikten sonra yaptığınız başvuruyu mahkeme ilk inceleme aşamasında reddeder.

Temyiz başvurunuzu Danıştay Başkanlığına yazacağınız bir dilekçe ile yapın. Dilekçenizi kararı veren İdare Mahkemesine verin. Mahkeme gerekli işlemleri yaptıktan sonra dosya ile beraber temyiz dilekçenizi Danıştay Başkanlığına gönderir.

Temyiz dilekçesini yazarken de, kanunun dava dilekçesinde aradığı şartların bulunmasına dikkat edin. Tarafların kimliği ile adresleri, dava konusu olan idari işlem ve dava sebebi ile birlikte, İdare Mahkemesinin verdiği karar ve bu kararın hangi hususlardan hukuka aykırı olduğunu mutlaka yazmanız gerekir. Yazdığınız bu dilekçe mahkemece bir ön incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme esnasında eksiklik bulunursa, 15 gün içinde tamamlamanız için size iade edilir. Bu süre içinde eksiklikleri gidermeniz gerekir. Mahkeme verdiği süre içinde eksiklikleri gidermezseniz, temyiz başvurusunun yapılmamış sayılmasına karar verir ve İdare Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş olur. Bundan sonra bir daha temyiz yoluna başvuramazsınız. Bir karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olması, kural olarak kararın yürütülmesini durdurmaz. Ancak bu karar üzerine idarenin yapacağı işlem ile telafisi imkansız bir zararınız doğacaksa, mahkemeye göstereceğiniz bir teminat ile kararın yürütülmesinin durdurulmasını talep edebilirsiniz. Bu teminat genelde bir miktar paradır.

Danıştay’a gelen dava dosyası, ilk incelemesinin yapılabilmesi için bir tetkik hakimine verilir. Ön koşullar yönünden yapılan incelemede bir eksiklik görülmezse Danıştay dairesi dosyanın esasını inceler ve İdare Mahkemesinin verdiği kararı bozar veya onar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir