Medeni Hukukta Davaya Cevap

medenihukuktadavayacevap_çantamodelleri.biz

Eğer size mahkeme kanalıyla bir dava dilekçesi tebliğ edilmişse, aleyhinize bir dava açılmış demektir. Açılan bu davanın haksız olduğu kanısındaysanız mahkemeye başvurarak mahkemeden hukuki koruma isteyebilirsiniz. Hukuki koruma davaya cevap vermek suretiyle olur. Size karşı açılan dava haklıysa ve gerçekten davacının hukuki bir menfaatine zarar vermişseniz davayı kabul edersiniz ve bu yönde bir dilekçe verirsiniz. Davayı kabul ettiğinizi mahkemeye bildirmenizle dava son bulur. Mahkeme taraflar arasında bir uyuşmazlık olmadığına hükmedecektir. Artık kabul ettiğiniz bu zararı ödemekle yükümlüsünüzdür. Davacı, açtığı davada sizi haksız olarak suçluyor, zararını size karşılatmak istiyorsa; yazacağınız cevap dilekçesi ile davaya, “davalı” sıfatı ile katılırsınız ve mahkemenin size verdiği haklardan yararlanırsınız.

 Cevap dilekçesi

Davacı ile aranızda size karşı borç ve yapma yükümlülüğü doğuracak bir hukuki işlem gerçekleşmediyse, dava dilekçesini inkar edebilirsiniz. Böylece davacı yazdıklarını mahkemede kanıtlamak zorunda kalacaktır. Aranızdaki hukuki işlem dilekçede yazıldığı gibi değilse veya bu olaylar davacıyı haklı göstermiyorsa, her olayla ilgili olarak açıklamada bulunun. Ve bunların hangi nedenlerle davacının talep sonucunu haklı gösterecek nitelikte olmadığını bildirin. Davacının anlattıklarının dışında ve sizi haklı çıkaracak başka ve yeni olaylar da varsa, cevap dilekçenize bunları da yazın ve mahkemeden davanın reddini isteyin. İleri sürdüğün bu yeni olaylar sizin savunma araçlarınızdır.

Savunma araçları davalıya aleyhine açılan davada kendinizi en iyi şekilde savunma hakkını verir. Eğer savunma araçlarını kullanmazsanız; Mahkeme huzurunda hakkınızı koruyamazsınız ve mağdur olursunuz.

Savunma araçları:

–          Def’iler: Bazı durumlarda aslında borçlu olmanıza rağmen bu borcu kanunun tanıdığı özel bir nedenle yerine getirmeyebilirsiniz. Bu tip haklara def’i denir. Davacının alacağı zamanaşımına uğradıysa, Zamanaşımı Def’ini ileri sürerek borcu ödemekten kurtulursunuz. Karşılıklı borçlarda davacı size olan borcunu zamanında yerine getirmediyse, sizden bir hak talep ettiğinde siz de, borcunuzu yerine getirmezsiniz. Buna Ödemezlik def’i denir. Davacıya belirli şartlarda bir bağışta bulunduysanız, bu şartları yerine getirmeden bağışladığınız şeyi vermekten kaçınabilirsiniz. Kefil olduğunuz bir borcu, alacaklı, asıl borçluya gitmeden ilk önce sizden istediğinde, Tartışma Def’ini ileri sürerek önce borcun sahibine gitmesi gerektiğini bildirip borcu ödemezsiniz. Def’ileri ancak davaya cevap verirken ileri sürebilirsiniz. Cevap dilekçesine yazmadığınız def’i hakkından vaz geçmiş sayılırsınız. Bu hakkı sonradan ileri sürerseniz, davacı itiraz eder ve mahkeme bu iddianızı dikkate almaz. Hakim, dosyada bir def’i fark etse bile, siz bunu açıkça ileri sürmediyseniz, dikkate almayacaktır. Hakim bu konuda size bir hatırlatmada da bulunmaz.

–          İtirazlar: Bazı itirazlar bir hakkınız doğmasına engel olur, bazıları da o hakkı sona erdirir. Kanunun öngördüğü şekilde yapılmayan hukuki işlemler bir borç doğurmaz. Bir sözleşme imzaladığınızı var sayalım: Bu sözleşme kanunun belirttiği şartlara uygun şekilde yapılmamışsa, sözleşmenin karşı tarafının sözleşme yapma ehliyeti (Fiil ehliyeti) yoksa ve buna benzer durumlarda yaptığınız sözleşmeden hukuki bir sonuç doğmaz. Böyle durumlarda, yapacağınız itiraz ile davacının iddia ettiği hakkın hiç doğmadığı ileri sürersiniz. Geçerli olarak doğan bir hak, ileri süreceğiniz olay nedeniyle sona ermiş olabilir. Mesela; sizden alacaklı olduğunu iddia eden davacıya karşı, borcu ödediğinizi kanıtlayarak, bu hakkı sona erdirmiş olursunuz. Davacının iddialarına, açıkça itiraz etmeseniz bile, hakim itiraz konusu olayı dosyada gördüğünde kendiliğinden harekete geçer ve ona göre karar verir.

İtirazda; Hak ya hiç doğmamıştır veya son bulmuştur, yani ileri sürülen vakıa ile hakkın son bulduğu bildirilir.

Def’ilerde; Hak son bulmamıştır. Hak mevcuttur ancak ileri süreceğiniz özel bir nedenle o hakkı yerine getirmekten kaçınabilirsiniz.

İlk itirazlar: Bir davanın açılması için her hangi bir engel varken, davacı bu engeli görmemezlikten gelerek dava açmış olabilir. Davaya cevap verirken, bu gibi durumları ilk itiraz olarak ileri sürün. Bu aşmada ilk itirazları yapmazsanız bu hakkı kaybetmiş olursunuz. Cevap süresi içinde ilk itirazları bildirmezseniz, bir daha ileri süremezsiniz.

Cevap dilekçesine yazılan hususlar

Cevap dilekçesini dava dilekçesinin içeriğine uygun olarak yazın. Dava dilekçesinde hangi hususların yazmanız zorunluysa cevap dilekçesinde de aynı hususları yazmak zorundasınız. Bunları kısaca hatırlayalım.

1– Mahkemenin adı. Artık dosyanın mahkemede kayıtlı olduğu esas numarası belli olduğundan, bu esas numarasını da yazın.

2– Tarafların ad ve soyadları ile adresleri

3– Cevabın konusu

4– Cevaplar

5– Deliller

6– Davacı için yeniden cevap süresi

7– Talep

8– imza

Dilekçenizdeki eksikliğe davacı itiraz ettiğinde, mahkeme dilekçenizi iptal eder. Cevap dilekçesinde ilk itirazlar dahil bütün iddia ve savunmanı bildirmek zorundasınız. Bildirmeyi unuttuğunuz hususları daha sonra ekleyemezsiniz. Bu savunmayı genişletme yasağına tabidir. Davacının buna itiraz etme hakkı vardır. Unutmayın; mahkemeye cevap dilekçesini vermenizle artık davanın esasına girmiş sayılırsınız ve bu dilekçeden sonra artık savunmanızı da genişletemezsiniz.

Süresi içinde cevap dilekçesi vermezseniz, size karşı açılan davayı inkar etmiş sayılırsınız. Zamanında cevap hakkını kullanmadığınız için bundan sonraki savunmanız davacının iddialarına itiraz etmekle sınırlıdır. Süresi içinde cevap dilekçesi vermezseniz, davanın görülmesi aşamasında yeni olaylar ileri süremezsiniz ve saydığımız savunma araçlarının hiçbirinden yararlanamazsınız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir